Skip to content

Hvad er Design for Six Sigma (DfSS)?

Design for Six Sigma (DfSS) budgettering og planlægning

Design for Six Sigma (DfSS) er en ledelses- og organisationsfilosofi med konkrete værktøjer og projektmodeller til udvikling eller re-design af nye produkter, processer og services. Gennem stringent og struktureret anvendelse af forskellige DfSS projektmodeller og værktøjer, som FMEA og QFD, indtænkes potentielle risici, kunders krav og delmål for hele udviklingsprocessen. DfSS handler om at designe med udgangspunkt i kundernes krav og kritiske parametre, for at opnå et robust design. Med Design for Six Sigma er ambitionen at udvikle robuste produkter, service og processer. Dermed undgås omkostninger forbundet med dårlig kvalitet, også kaldet Cost of Poor Quality (CoPQ).

 

Design for Six Sigma – sikrer robust proces- og produktudvikling

Design for Six Sigma er en filosofi, som kan være med til at sikre en langt mere robust udviklingsproces – og dermed sætte produktudviklingen på skinner – i hvert fald mere på skinner. Groft sagt, sikrer filosofien, og de underliggende udviklingsmodeller, typisk, at:

 • Kundekrav og forventninger omsættes til meget stringente parametre, som kobles til produktet/ydelsen/processen. Ikke kun som specifikke designparametre, men også for den fremtidige produktionsproces – den måde kunderne bruger produktet/ydelsen på – og den service, som vi efterfølgende tilbyder. Vi identificerer og sikrer de kritiske parametre, hvorefter vi designer og optimerer på baggrund af de kritiske parametre.
 • Der gennem hele udviklingsforløbet er styr på de kritiske parametre for selve designet ved hjælp af en meget stringent brug af data. Målinger er med til at sikre, at de kritiske parametre hele tiden respekteres og opnås, så der ikke efterfølgende kommer alt for mange overraskelser.
 • Modellering og simulering står centralt, men det skal ikke kun være modellering af et evt. fysisk design. Det kan også være modellering og simulering af produktionsprocesserne. En bedre indsigt i produktionsbetingelserne sparer megen ærgrelse og tid, når produktionen for alvor sætter i gang med det nye produkt/proces.
 • Faste udviklingsprocesser bygges op om en række centrale værktøjer, der er med til at sikre, at I som organisation bliver i stand til at fokusere mere på selve indholdet i udviklingsforløbet.

Design for Six Sigma danner rammerne for tværfagligt og tværorganisatorisk arbejde og viden. Ved at samle, koordinere og indhente viden internt i organisationen og hos de kommende brugergrupper allerede helt i starten af udviklingsprocessen, sikres, at alle vigtige kundekrav (CTQ’er) til produkt, services og processer er kendt fra starten af designforløbet.

 

Er Design for Six Sigma noget for min organisation?

Har du eller nogle af dine kolleger nogensinde regnet på, hvor mange ressourcer I bruger på at udvikle nye produkter, ydelser, arbejdsgange eller lignende?

 • Har I brugt energi på at diskutere, om I har udviklet ting eller arbejdsgange, som aldrig rigtigt kom helt ud over rampen? Enten til kunderne eller egen organisation.
 • Eller har I måske blot drøftet, hvorvidt en udviklingsproces kunne være gjort smartere og mere effektivt?

Det har I helt sikkert. Som mennesker kan vi jo næsten ikke lade være med at arbejde for at gøre ting bedre. Eller bruge energi på at tale om, hvad der kunne gøres smartere. Eller dele en fælles undren over ”hvorfor de andre dog ikke havde tænkt på det, dengang da…”

Design for Six Sigma vinder fordel i organisationen, hvis du/I overvejer et/flere af nedenstående spørgsmål:

 • Kan vores totale udviklingstid forkortes?
 • Kan vores udviklingsomkostninger reduceres?
 • Kan vores designkompleksitet begrænses?
 • Kan designressourcerne udnyttes bedre?
 • Hvordan kan vi reducere mængden af designændringer efter pilottest?
 • Hvordan kan vi nedbringe garantiomkostninger?
 • Hvordan får vi reduceret designfejl, som efterfølgende skal tilrettes?
 • Kan vi få gladere kunder fra start af?

Med Design for Six Sigma bliver du i stand til at sikre det rigtige produkt eller service, til den rigtige pris, til det rigtige marked, på rette kvalitetsniveau til dine kunder. Design for Six Sigma sikrer, at omkostninger til dårlig kvalitet og dårlige processer (Cost of Poor Quality) i et livscyklus-perspektiv minimeres, og derved maksimeres forretningens bundlinje.

 

Design for Six Sigma bygger på flere projektmodeller

Design for Six Sigma kan som metode bruges inden for procesdesign, produktdesign, servicedesign og New Product Introduction/Development. Design for Six Sigma består af en række udviklingsmodeller (DCDOV, DMADV, IDOV, DMADOV etc.), som alle indeholder mere eller mindre den samme værktøjskasse. Værktøjskassen indeholder bl.a. Design of Experiments (DOE), Quality Function Deployment (QFD) (også kaldet House of Quality), TRIZ, DFMEA, Simulering, Monte Carlo, FMEA mm.

I nedenstående figur ses et overblik over de forskellige projektmodeller der typisk anvendes i DfSS projekter. Valg af konkrete projektmodel afhænger af projektets formål, scope og muligheder. Uafhængigt af, hvilken projektmodel der vælges, følges modellens struktur inkrementelt, så alle faser gennemløbes struktureret trin for trin. Det er netop denne strukturerede fremgangsmåde der sikrer, at vi får tænkt alle parametre ind i vores udviklingsproces, og skaber et robust design. Hver fase har diverse værktøjer tilkoblet, som anvendes efter relevans for projektet.

 

Design for Six Sigma projektmodeller. DfSS.

Figur X viser projektmodeller indenfor DfSS. Tryk på billedet, for at se det i større udgave.

 

Design for Six Sigma – det handler om kunder

Hele tankesættet i Design for Six Sigma handler om at fokusere på kundernes krav og forventninger. Kunder forstås bredt indenfor Six Sigma. Det vil sige, at kolleger i produktion, service, salg etc. også betragtes som kunder – i tillæg til brugerne af produktet/serviceydelsen. Generelt set, er vores kunder modtageren af outputtet fra vores proces/produkt, hvilket kan være internt såvel som eksternt.

Verden er i kontinuerlig forandring, og kundernes behov og værdier udvikler sig hele tiden. Den teknologiske udvikling giver mulighed for at understøtte kundernes behov og værdier mere effektivt og på nye måder. Design for Six Sigma understøtter denne udvikling og hjælper dig med at imødekomme kundens forventninger gennem konkrete projektmodeller og værktøjer.

Forståelsen af kundernes krav skal fokusere meget på hvad og hvorfor. Det skaber stringens og styring omkring prioriteringen af krav. Kunder er meget mere forskellige, end vi ofte antager. De er mennesker. Ligeledes er de ressourcer, som ofte skal levere ydelsen. Det stiller krav til fleksibilitet – og dog stadig en robusthed i arbejdsgange, som sikrer, at ydelsen faktisk kan leveres. Gennem Design for Six Sigma indtænkes kunderne stringent gennem værktøjer og modeller i hele udviklingsprocessen.

 

Fra reaktiv designkvalitet til forudsigelig designkvalitet!

Målet om at kunne forudsige designkvaliteten lidt bedre er en stadig drøm for enhver udviklingsorganisation. Design for Six Sigma blev skabt – og er siden udviklet – som en metode til at skabe mere forudsigelighed. Til at sikre, at langt flere informationer, erfaringer og indsigt fra alle berørte aktører gennem hele produktets levetid medtages. Det vil sige udviklere, potentielle kunder, investorer (de betaler jo festen), produktionen, servicefolk, sælgere etc. En bred involvering, for at sikre, at alle informationer, erfaringer, synspunkter etc. kan inddrages tidligt i forløbet. Og gerne inden det bliver alt for dyrt.

 

Design for Six Sigma (DfSS) budgettering og planlægning

 

Som afbilledet i ovenstående figur, ligger DfSS sin energi og ressourcer i starten af udviklingsprocessen, for at sikre minimale omkostninger og fejl længere henne i processen. Ideen er, at vi kan forudse potentielle fejl og risici, så vi undgå uforudsete og overraskende udgifter og problemer længere henne i vores designcyklus.

 

Design for Six Sigma er et arbejde med mennesker i designprocesser

Der bruges rigtig mange ressourcer på at udvikle nye ideer, lancere – og derefter på at forstå, hvad der lige skete. Synspunkter fra bagklogskabens klare lys er der masser af. Vi har dem alle sammen. Det er bare ikke altid, at vi som mennesker har fælles erfaringer eller ser på tingene med samme lys. Vi har forskellige holdninger, og vi har forskellige informationer på forskellige tidspunkter. Og vi har måske også forskellige interesser, alt efter hvilken position vi besidder på vores arbejdsplads.

Det er faktisk ikke let at få produktudvikling til at køre på skinner. Ofte er der stor kompleksitet, mange typer af viden og erfaringer, som skal bringes i spil. Og det hele sker altid under et konstant tidspres. Tid er penge. Og der kommer generelt et stadigt større pres om tempo og udvikling i hele vores samfund.

Straks en udviklingsproces sættes i gang, kommer der nye erfaringer til. Alt andet lige er enhver udviklingsproces også en læringsproces. Som deltagere i selve udviklingsprocessen er der selvfølgelig forventninger om en del kompetencer og erfaringer på forhånd. Men netop fordi noget nyt skal skabes, bliver det også med delvist ukendte informationer – både fra marked, kunder, råvaremuligheder, produktionsprocessen, kollegers deltagelse, indsigt etc. Meget vil være ny viden – og alligevel er der et ønske om at tage hensyn til alt. Det er netop her DfSS finder sin værdi. Gennem en projektmodel og værktøjer får vi sat system og overblik over de mange ideer og muligheder i udviklings- og planlægningsprocessen allerede inden vi kommer til implementeringsfasen.

 

Implementering og ledelse er afgørende for succes i DfSS

Ligesom i så mange andre projekter, bliver implementeringen afgørende for succesen. Vend her tilbage til de kritiske parametre som kunderne i sin tid formulerede, det er de kritiske parametre der måles på igennem hele projektet.

Værktøjer og modeller fungerer ikke alene. Det er først når vi forstår anvendelsen, og har skabt accept blandt vores medarbejdere i anvendelsen, at der skabes værdi og fremdrift. Derfor bør ledelses- og implementeringsdelen aldrig undervurderes i udviklings- og forbedringsprojekter, da det netop er ledelsen, der skal sørge for, at denne inddragelse bliver en gennemgående del af implementerings- og udviklingsfasen.

Husk, at vi som mennesker først for alvor bliver kreative og begynder at gøre ting lidt anderledes, hvis vi er i tvivl om, hvad der skal gøres og evt. hvorfor det er nødvendigt at gøre. Kender vi forventninger og rammer, følger vi dem ofte.

 

Design for Six Sigma arbejder også med usynlige produkter

DfSS arbejder ikke kun med produktionsprodukter, men også usynlige produkter. Usynlige produkter kan være både ydelser fra private og offentlige organisationer. Det kan være finansielle transaktioner, behandlinger på et sygehus eller hjælp fra en arkitekt. Det handler om viden, og det at kunne forstå krav og forventninger fra den enkelte kunde, patient eller bruger i en konkret sammenhæng. Og derefter være i stand til at levere det ud fra en række prædefinerede beslutninger og arbejdsgange – og denne tilgang kan være fordelagtig i alle udviklingsprojekter.

Tænkningen bag Design for Six Sigma kan bruges i alle sammenhænge. I udviklingsforløbet handler det om at skabe en bred forståelse for kunderne samt deres krav og forventninger. Og sørge for at gøre kundernes krav datadrevent – og derefter bruge de data til at designe den fremtidige ydelse/proces.

 

Uddannelse i Design for Six Sigma

Langt de fleste, der vælger at uddanne sig indenfor Six Sigma, uddanner sig indenfor projektmodellen DMAIC, som fokuserer på optimering af eksisterende processer. Men sidder du f.eks. i en udviklingsafdeling, hvor du primært arbejder med nyt design og re-design af produkter, processer eller services, kan en uddannelse i DfSS måske give mere mening for dig.

Du kan uddanne dig indenfor DfSS både som Green Belt og Black Belt. Kontakt Storm, og hør mere om dine muligheder for en DfSS uddannelse.

Du kan også tage et enkeltdagskursus i DfSS, hvor du får et større indblik i metoden, værktøjerne og hvad det kan gøre for dig og din organisation. Design for Six Sigma-metoden indeholder adskillige gode udviklings- og designværktøjer, som enkeltstående værktøjer kan de give rigtig meget værdi til udviklingsprocessen. Vi tilbyder blandt andet enkeltdagskurser i følgende DfSS relaterede områder og værktøjer:

 • Design for Six Sigma (DfSS)
 • Quality Function Deployment, QFD
 • Risikostyring i udviklingsprojekter
 • Procesledelse og risikostyring
 • Analysere og designe processer
 • Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 1
 • Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 2
 • Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 3

 

Se alle Storms kurser her.

Se alle Storms Six Sigma uddannelser her.

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top