Skip to content

FAQ - Frequently Asked Questions

På denne FAQ-side kan du få svar på dine spørgsmål. FAQ'en er opdelt i to:

 • Teoretiske spørgsmål - omkring Lean Six Sigma modeller, værktøjer og værdier.
 • Praktiske spørgsmål - omkring Storm - House of Six Sigmas ydelser og muligheder.

Teoretiske spørgsmål

Six Sigma er en organisationsfilosofi indeholdende en række metoder og værktøjer til procesoptimering. Six Sigma bruges til at identificere og implementere kvalitetsforbedringer, og til at klarlægge, hvordan eksisterende og nye processer, services og produkter kan optimeres og effektiviseres. Metoden blev skabt i midt 1980’erne af Motorola, og blev senere kendt i forbindelse med Generel Electrics (GE) succes med deres Six Sigma implementering i 1990’erne. Gennem bl.a. data og statistik bidrager Six Sigma metoden til forbedring af organisationers præstation, interne systemer samt arbejdsgange med et kontinuerligt fokus på målinger, processer, mennesker, reduceret variation og kunden.

Ideelt set er målet for en organisation at opnå en sigma værdi på 6 sigma, svarende til en fejlrate på højst 3,4 fejl per million - en succesrate på 99,99967%. Det er dog ikke en standard der er ideel for alle processer i alle organisationer, men sigma-skalaen kan med fordel anvendes som mål eller baseline (udgangspunkt) for alle forbedringsprojekter.

Six Sigma associeres ofte med projektmodellen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve og Control). En femtrinsmodel der anvendes struktureret til forbedring af eksisterende processer, services og produkter. Men Six Sigma er meget mere end DMAIC. Six Sigma indebærer også Design for Six Sigma (DfSS), som anvendes i udvikling eller re-design af processer, services eller produkter. Six Sigma er også procesledelse - det er ledelsesdelen der får Six Sigma modellerne, værktøjerne og tankegangen til at gå op i en højere enhed og sikre det rigtige fokus. Six Sigma er en filosofi, en måde at tænke kunder, data, mennesker og processer ind i samtlige arbejdsgange i organisationen – og hertil eksisterer der projektmodeller og konkrete værktøjer.

Six sigma er en metode der kan anvendes indenfor alle slags organisationer og brancher, på trods af sin oprindelse indenfor produktionsverdenen.

Læs mere om uddannelserne indenfor Six Sigma og Lean Six Sigma.

Læs mere om Six Sigma her.

 

DMAIC er en forbedringsprojektmodel som ofte anses for værende rygraden i Six Sigma metoden, og som udgør den oprindelige klassiske del af Six Sigma. Six Sigma projekter følger DMAIC-modellen stringent når eksisterende processer, produkter eller services skal optimeres. DMAIC står for Define, Measure, Analyze, Improve og Control og kan kort beskrives således:

 • Define: Problemet defineres og foreløbigt mål fastsættes.
 • Measure: Problemets størrelse måles og baseline (udgangspunktet) fastlægges.
 • Analyze: Den grundlæggende årsag til problemet identificeres ud fra proces- og dataanalyse.
 • Improve: Løsningen vælges og implementeres ud fra de fundne årsager og forretningsstrategien.
 • Control: Målets opnåelse vurderes, forbedringen fastholdes og tjekkes løbende gennem data- og proceskontrol.

DMAIC-projekter er kendt for at skabe markante resultater for organisationer, med besparelser og gevinster i millionklassen. DMAIC-projekter udføres som led af en Six Sigma Green Belt eller Black Belt uddannelse hos Storm, for at sikre læring og anvendelighed af uddannelsen. Endvidere sikrer projektet kombineret med Six Sigma kurserne, at din uddannelse lever op til IASSC standarderne.

Læs mere om DMAIC-projektforløbet her.

Design for Six Sigma (DfSS) er en projekttankegang, som indeholder en værktøjskasse til at designe og udvikle processer, produkter og serviceydelser, så man undgår kvalitetsproblemer. DfSS anvendes både til design af helt nye produkter, processer og services, og re-design af eksisterende, eller som del af Improve-fasen i DMAIC-modellen. Fordelen ved at anvende DfSS er, at man fra starten af designer med udgangspunkt i kundernes forventninger, har en strømlinet proces og minimale omkostninger til dårlig kvalitet. DfSS handler om at tage udgangspunkt i kundernes krav og forventninger for at minimere risici og fejl senere henne i designprocessen.

DfSS indeholder ikke en standard projektmodel, hvorfor der arbejdes med forskellige projektmodeller. Grundlæggende bygger alle modellerne på samme principper og værktøjer, men varierer i fremgangsmåden. Projektmodellerne har mange konkrete værktøjer indlejret i faserne, som skal sikre kundefokus, forudsigelse af fremtidige potentielle risici og fejl i designet samt sikre kvalitet i performance. Figuren nedenfor viser seks forskellige projektmodeller indenfor DfSS (DCDOV, DMADOV, DCCDI, IDOV, DMEDI og DMADV).

Design for Six Sigma projektmodeller. DfSS.

 

Du kan også tage et uddannelsesforløb i DfSS, kontakt Storm og hør nærmere om dine muligheder.

Er I flere fra samme organisation der arbejder med design/re-design og ønsker mere viden? Så bør I overveje kursuspakken 'Proces- og produktdesign', hvor I får værktøjer, viden og fælles sprog tilpasset netop jeres behov.

Lean er en bestemt måde at organisere sin organisation på, som bl.a. bygger på Taylor og Fords optimering af arbejdsprocesser. Lean har fokus på kontinuerligt ’løbende forbedringer’ også kaldet ’den lærende organisation’, hvor du går fra ’det udførende’ til ’det lærende’. Lean opstod i 1960’ernes japanske bilindustri (Toyota Production), men blev først anerkendt, udbredt og navngivet som ledelsesfilosofi i 1990’erne, da forskerne Womack og Jones skrev bogen ’The Machine that Changed the World’. Kort beskrevet, bygger lean på de 5 lean principper:

 1. Identificering af, hvad der skaber værdi for kunden
 2. Kortlægning af værdistrømme og fjernelse af spild
 3. Flow skabes omkring de værdiskabende aktiviteter
 4. Skab ordestyret kundetræk
 5. Stræb efter perfektion gennem løbende forbedringer

Alt produceres ud fra kundens behov og simple værdiflowsystemer, ofte refereret til som ’just-in-time’. Lean viser sig synlig i en organisation gennem såkaldte lean-tavler. Lean-tavlerne skal/kan bl.a. sikre overblik, planlægning, målstyring, opfølgning, udvikling og løbende forbedringer. Lean balancerer mellem udvikling og standardisering, og har fokus på løbende forbedringer, medarbejderdeltagelse og selvledelse.

I Lean taler man bl.a. om værktøjer som; 5S, Kaizen, Kanban, SMED, Audits, Gemba (synlig ledelse), Poka Yoke mm. Mange af disse værktøjer anvendes ligeledes i Six Sigma værktøjskassen.

Six Sigma og Lean supplerer hinanden godt og bygger ofte på mange af de samme værktøjer, derfor kaldes filosofierne ofte Lean Six Sigma.

Tag en uddannelse i Lean Six Sigma, se dine muligheder her.

I Lean Six Sigma kombineres Leanværktøjerne med Six Sigma værktøjerne og mindsettet. Leanværktøjerne har fokus på spild og flow som strømliner processer, sikrer en effektiv produktion samt løbende forbedringer, hvor Six Sigma også har fokus på variation, identificering af grundlæggende årsager bag et givent problem og så kigger Six Sigma dybere ind i kvalitet, fejlfinding og problemløsning. Samler du de to metoder, får du viden og kompetencer til at skabe et gennemført flow med fokus på kunderne, processerne, medarbejderne og data, uden spild. Derudover får du med Lean Six Sigma ’en lærende organisation’, hvor fokus flyttes fra ’det handlende’ og de hurtige brandslukninger til ’det lærende’, hvor du løbende forbedrer og sikrer, at problemer ikke genopstår.

Gennem tiden har der været stor diskussion om, hvorvidt Lean og Six Sigma er konkurrenter eller to metoder der supplerer hinanden godt. Vi vælger at se metoderne som yderst velsupplerende. Når du kombinerer de to metoder, får du Lean Six Sigma.

Hos Storm tilbyder vi vores Yellow, Green og Black Belt som Lean Six Sigma, du skal blot tage yderligere to kursusdage i lean tilkoblet din Six Sigma uddannelse, så bliver du Lean Six Sigma uddannet. Vælger du kun at tage de to Lean-kurser bliver du Lean Yellow Belt.

Foskellen mellem Lean og Six Sigma er et ofte stillet spørgsmål. Der findes flere forskelle og ligheder mellem Lean og Six Sigma. Lighederne ligger i filosofiernes fælles værktøjskasse og interesse i forbedringer. Forskellene ligger i, hvordan, hvor og hvornår forbedringen sker.

Lean bidrager, groft og forenklet sagt, ikke direkte til en øget kvalitet i produktionen. Lean er en metode skabt til at sikre en effektiv produktion – målt gennem minimering af spild og et optimalt flow med en minimal gennemløbstid samt løbende forbedringer. Leans fokus er at strømline processen, så der ikke er unødvendige procestrin eller arbejdsgange. Six Sigma supplerer Lean ved at være i stand til at gå mere i dybden i en mindre del af den samlede proces. Det vil typisk være der, hvor en enkelt del af processens variation er ude af kontrol og leverer fejl, men hvor det ikke er sikkert, hvori den grundlæggende årsag til problemerne består. Her bidrager Six Sigma med en tænkemåde og værktøjskasse til problemløsning, som Lean ikke kan tilbyde.

Man kan sige, at lean strømliner og ”rydder op” i organisationen, og Six Sigma sikrer kvalitet i produkter, processer og services.

Grundet filosofiernes tætte sammenhæng omtales de ofte samlet som Lean Six Sigma. De fleste Six Sigma uddannelser kan kombineres med Lean træning, så man bliver Lean Six Sigma uddannet.

Hos Storm tilbyder vi vores Yellow, Green og Black Belt som Lean Six Sigma, du skal blot tage yderligere to kursusdage i lean tilkoblet din Six Sigma uddannelse, så bliver du Lean Six Sigma uddannet. Vælger du kun at tage de to Lean-kurser bliver du Lean Yellow Belt.

Operational Excellence handler kort sagt om at være excellent til at levere værdi til sine kunder. Det handler om at forny og forbedre sig i alle virksomhedens processer for at skabe produktivitet og effektivitet. Gennem minimering af spild og fejl, strømlines og optimeres processer for at skabe en mere konkurrencedygtig og profitabel organisation.

Operational Excellence er ikke en metode, men en forretningsstrategi, der gennem ledelsessystemer og med kulturforståelse gennemsyrer den ønskede strategi i hele organisationen. Man kan i virkeligheden sige, at Operational Excellence kan ses som en overkategori til mange forskellige managementmetoder og filosofier (som Operational Excellence selv sin har oprindelse fra). Heriblandt er de mest kendte Lean, Six Sigma, Total Quality Management (TQM) og Business Process Management (BPM). Hver især, og på hver deres måde, har metoderne interesse i at skabe Operational Excellence.

Hvis en organisation ønsker at opnå Operational Excellence, er det afgørende, at man evner procesledelse og processtyring. Performance afhænger typisk af, hvor godt organisationens processer fungerer. Ikke af hvor godt den enkelte afdeling eller forretningsenhed gør det. Det er processerne samlet set, der leverer kundernes kvalitetsoplevelse, og det interne omkostningsniveau bestemmes i høj grad ligeledes af processernes præstation.

Er i flere fra samme organisation der ønsker viden og læring omkring Operational Excellence? Så kan I vælge en kursuspakke i f.eks. 'Procesledelse', hvor I på fire dage får værktøjer, viden og fælles sprog - tilpasset jeres behov. Læs mere om kursuspakken i procesledelse her.

Se øvrige kurser og kursuspakker indenfor Operational Excellence her.

 

Området for Business Process Management (BPM) er bredt. Det tilgås igennem nedenstående punkter:

Business process improvement – fokuserer på forbedringen af effekten og effektivisering af processen for resultater der kommer kunden og organisationen til gode ud fra et forretningsperspektiv.

Process automation – er en IT-centric fremgang, der søger at forbedre intern effektivitet, kontrol og forretningsagilitet ved at tilføre teknologi for at øge hastigheden i workflows, integrere systemer og databaser og håndhæve forretningsregler.

BPM som Ledelsesdisciplin – søger at lede og måle virksomhedens performance fra et end-to-end procesperspektiv og skabe en proceskultur for organisationen som helhed.

Som en forretningsdisciplin omfatter BPM alle tre punkter ovenfor. Når organisationen bruger BPM, bygger den en organisatorisk proceskultur med styring, konsekvente værktøjer og teknikker som procesmodellering, målinger, analyse og standardiserede applikationsværktøjer; og bruger disse til at forbedre processer for at øge den oprindelig ydeevne og fleksibilitet.

Business Process Improvement (BPI) - Det er en generel betegnelse og kan bruges i smalle og bredere arenaer. BPI kan involvere teknologi, men det behøver det ikke; det behøver heller ikke at være på tværs af organisationen – MEN, det indebærer en procesmetode. En metode til forbedringer, re-design og transformation af processer i din organisation.

Lær mere om BPM gennem kurset:

 • Business Process Management (BPM)

Er I flere fra én organisation der ønsker viden om BPM? Så kan I tage kursuspakken i Procesledelse, hvor I på fire dage får værktøjer, viden og fælles sprog - tilpasset jeres behov. Læs mere om kursuspakken i Procesledelse her.

Total Quality Management (TQM) er en forretningsstrategi og filosofi, der har til formål at sikre en gennemført og total kvalitetsstyring i organisationen. TQM blev oprindeligt skabt til at sikre anvendelse af kvalitetsprincipper i hele organisationen. Den implicitte antagelse i TQM er, at med tilstrækkeligt fokus på kvalitet og forbedringer, vil lønsomheden følge.

TQM havde sin fremgang i 1980’erne og fik stor succes gennem kvalitetskontrol i produktionsvirksomheder, men blev senere indhentet af kvalitetsfilosofier som Lean og Six Sigma.

Gennem kurser eller uddannelse i Lean Six Sigma opnår du indsigt i de bærende principper i TQM.

En proces er et forløb af aktiviteter. Der kan tales om mange forskellige slags processer, f.eks. arbejdsprocesser, mekaniske processer, politiske processer, kemiske processer mm. Når der tales om processer indenfor Lean Six Sigma og procesledelsesverdenen, er en proces det forløb af aktiviteter der udføres i en given arbejdsproces – hvor arbejdsprocessen både kan udføres af medarbejdere, systemer eller maskiner. Procesoptimering handler således om optimering af ’den måde vi gør tingene på’.

Lær mere om proceskortlægning, procesledelse og/eller procesoptimering gennem en Six Sigma uddannelse eller via enkeltdagskurser. Se f.eks. kurserne:

 

 • Analysere og designe processer
 • Procesledelse og risikostyring
 • Business Process Management (BPM)

SIPOC er et værktøj til proceskortlægning, men kan også bruges som planlægnings- og styringsværktøj i procesoptimeringsprojekter. SIPOC står for:

 • Supplier: Den eller de, som leverer input til processen.
 • Input: Materialer, ressourcer og data som er nødvendig for at gennemføre processen.
 • Proces: Den proces, som er i fokus.
 • Output: Et produkt eller serviceydelse, som er resultatet af processen.
 • Customer: Kunden (ekstern eller intern) som modtager processens output.

SIPOC’en udfyldes ofte i fællesskab (i projektgruppen) for at skabe et fælles billede af processen, men kan også anvendes individuelt til identificering af problematiske processer. Der kan være forskellige formål med at lave en SIPOC, dels for at skabe enighed om, hvordan en proces reelt ser ud, identificere udfordringer/muligheder/forskelle i processen, identificere relevante målinger og identificere, hvordan en optimeret proces kunne se ud. Eller for at dokumentere processen. SIPOC’en kan ligeledes anvendes som planlægnings- og styringsværktøj hele vejen igennem et projekt, da man kontinuerligt kan gå tilbage til sin SIPOC og tjekke, hvordan nye initiativer påvirker øvrige faktorer i processen – vi kan altså holde øje med vores proces og potentielle risici.

SIPOC’en er et traditionelt værktøj indenfor Six Sigma og kan anvendes i alle faser af et DMAIC-projekt. F.eks. anvendelse i Define-fasen til at opnå enighed om processen, i Measure-fasen til at identificere målinger, i Analyze-fasen til at kortlægge årsager, i Improve-fasen til at tegne den nye proces, og i Control-fasen til at dokumentere processen. I DfSS kan SIPOC’en anvendes til at tegne og dokumentere den nye proces.

Læs mere om SIPOC’en her.

VOC står for Voice of the Customer.

CTQ står for Critical to Quality.

VOC er informationer om kundernes krav, ønsker og forventninger. Men kunders krav er sjældent målbare og særlig nemme at arbejde med, derfor vælger vi at oversætte vores VOC til såkaldte CTQ’er – vi giver kundekravene en meget operationel betydning og gør dem målbare. Når vi har omsat vores VOC til CTQ’er har vi en række specifikke og målbare kvalitetskrav, som vi kan arbejde videre ud fra. Lad os tage et eksempel:

VOC: Toget skal komme til tiden.

CTQ: Toget ankommer til perronen senest 1 minut efter den forventede ankomsttid i køreplanen.

Indenfor Six Sigma verdenen vil vi altid omsætte vores kundekrav til målbare og operationelle CTQ'er. På den måde sikrer vi, at vi har noget konkret og fælles at arbejde ud fra og hen mod. Når vi arbejder med VOC’er indenfor Six Sigma skal vi huske, at kunder både kan være interne og eksterne. Vores kolleger kan være kunder i optimeringen af nogle interne processer lige såvel som vores eksterne kunder.

Begreberne; VOC og CTQ er en integreret del af Lean Six Sigma tankegangen, hvor vi kontinuerligt måler vores processer, produkter og services ud fra kundens krav. Du kan lære mere gennem en Six Sigma uddannelse. Du kan også tage et enkeltdagskursus eller en kursuspakke tilpasset din organisation, se mere her.

Design of Experiments (DOE), også kaldet forsøgsplanlægning, er et effektivt værktøj til analyse og identificering af grundlæggende årsager til et problem, hvor mange forskellige faktorer kan have indflydelse. Gennem udvælgelse af de vigtigste faktorer og forsøg hvor faktorene kombineres, kan DOE bruges til at fortælle, hvilke faktorer der har den største indflydelse. DOE er et statistisk værktøj der hjælper en med at forstå årsag/effekt sammenhængen iht. et givent problem eller løsning. Værktøjet giver dig overblik over, hvilke kombinationer der fungerer bedst og værst sammen iht. dit mål. DOE kan desuden anvendes til at identificere, hvilke indstillinger der giver der ønskede resultat.

DOE er en del af Six Sigma værktøjskassen, og anvendes ofte i DMAIC og DfSS projekter. Du lærer mere om DOE gennem en Six Sigma Green Belt eller Black Belt uddannelse. Du kan også vælge at tage et enkeltdagskursus i DOE indenfor tre fortløbende niveauer:

 • Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DOE 1
 • Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DOE 2
 • Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DOE 3

FMEA står for Failure Mode and Effect Analysis. FMEA er et værktøj til at organisere og forudse mulige produkt- eller procesfejl og de risici, som er forbundet med disse fejl. FMEA udføres gennem et FMEA-dokument – et levende dokument, som løbende opdateres efterhånden som viden om processen øges. Der findes flere typer af FMEA, som anvendes afhængigt af det område man søger en risikoanalyse af, her er nogle eksempler:

 1. System FMEA (System Failure Mode and Effect Analysis). Anvendes når vi skal arbejde med hele systemer/områder, og ikke en afskåret eller begrænset del af vores produkter, services eller processer.
 2. Service FMEA (Service Failure Mode and Effect Analysis). Anvendes ved serviceydelser.
 3. D-FMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis). Anvendes ved produkt- eller ydelsesdesign ift. funktionalitet.
 4. PFMEA (Proces Failure Mode and Effect Analysis). Anvendes ved procesdesign.
 5. EMEA (Error Modes and Effect Analysis). Anvendes som afdækning af menneskelige fejlfaktorer.

Princippet for alle FMEA’er er, at ethvert trin skal analyseres for at afklare, hvad der kan gå galt og derefter prioritere, hvor designet skal være tolerant overfor fejl – eller være helt fri af fejl. FMEA’en giver indsigt i de utilsigtede konsekvenser og risici af en løsning inden implementering samt i drift.

FMEA værktøjet er en integreret del af Six Sigma værktøjskassen, og anvendes i både DMAIC og DfSS projekter og uddannelser. Du kan tage enkeltdagskurser hos Storm, hvor du lærer mere om FMEA:

 • Risikostyring i udviklingsprojekter
 • Procesledelse og risikostyring

Vi tilbyder også en 3-dages kursuspakke i Risikostyring, hvor du sammen med dine kolleger kan få et intensivt forløb tilpasset netop dine behov indenfor risikostyring. Læs mere om kursuspakken i Risikostyring her.

MSA står for Measurement System Analysis, eller MåleSystemsAnalyse på dansk. En MSA er en metode til at sikre, at vi faktisk kan stole på vores data gennem kontrol og test af vores målesystem. Vi afhænger i høj grad af, at vi kan stole på vores data i hverdagen, f.eks. når vi aflæser vægt, termometer, data fra it-systemer mm. Mennesker har en tendens til at stole blindt på vores målesystemer, men ethvert målesystem har variation – og denne variation skal både kendes og mindskes mest muligt. Vi identificerer, hvor stor en del af vores samlet variation der stammer fra vores målesystem, og sikrer både repeterbarhed og reducerbarhed i vores måleystem.

Når vi udfører en MSA indsamler vi data fra vores målesystem for at få et statistisk overblik over målesystemets variation. Ofte findes der overraskende variationssammenhænge i disse analyser, som har eksisteret længe uden nogen har sat spørgsmålstegn ved det. Først når vi er sikre på, at vi faktisk kan stole på vores data fra målesystemet, kan vi arbejde videre med pågældende data.

MSA’en er et klassisk værktøj indenfor Six Sigma filosofien. Og anvendes stort set altid i forbindelse med DMAIC-projekter og i Six Sigma uddannelser. Du kan lære mere om MSA gennem en Six Sigma uddannelse eller gennem enkeltdagskurserne i tre fortløbende niveauer:

Læs mere om MSA'en her.

Baseline er DMAIC-projektets målbare udgangspunkt, som fastsættes ved projektopstart for at vise ’hvor er vi nu’. Baseline er en yderst væsentlig måling, da denne senere skal kunne sammenlignes med resultatet af projektet, og vise en målbar fremdrift/forbedring. Baseline måles med udgangspunkt i projektets mål, som gennem DMAIC-projektmodellen bliver nøje defineret i define. Det vil være muligt at operere med flere baseline, hvis projektet har flere mål. Baseline i procesoptimeringsprojekter viser vi ofte som sigma-værdien samt grafiske billeder af udgangspunktet.

Lær at sætte baseline i dine projekter og lede gennem data via en Six Sigma uddannelse.

ADKAR er en model som anvendes i forandringsprojekter, til at vurdere og identificere forandringsmodenhed. ADKAR står for Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement, som kort kan forklares således:

A: Viden omkring forandringen og ændringsbehovet

D: Ønsket om at forandre og deltage i forandringen.

K: Viden til at kunne forandre og deltage i forandringen.

A: Evnen til at kunne udføre og deltage i forandringen.

R: Insisteren på vedvarende forandring og forankring.

Ved forandringsprojekter udarbejdes der spørgsmål til hvert trin i ADKAR-modellen, som samtlige berørte medarbejdere skal svare på og vurdere sig enig/uenig på en skala fra 1-5. Data fra undersøgelsen indsamles, der laves statistisk overblik over svarene, og du har nu nogle indikationer af forandringsmodenheden hos de enkelte medarbejdere – og også af afdelinger, hvis disse svar ønskes. Du har nu et udgangspunkt for videre arbejde med forandringen, som fortæller dig, hvor og hvordan du skal fortsætte forandringsrejsen. ADKAR arbejder ud fra forudsætningen om, at alle medarbejdere ønsker at deltage i forandringsprocesser, hvis blot de føler sig trygge og godt klædt på til forandringen.

I Six Sigma anvendes ADKAR ligeledes til at identificere forandringsmodenhed grundet anerkendelsen af, at forandringer ikke får effekt uden accept fra medarbejdere.

Storm tilbyder et enkeltdagskursus i ADKAR metoden kaldet:

 • Forandringsledelse med fokus på individet.

Du kan også få en mere overordnet indsigt i ADKAR gennem kurset:

 • Forandring og Forankring

Er I flere fra samme organisation der ønsker viden om forandringsledelse og ADKAR-modellen, bør I overveje kursuspakken:

 • Forandringsledelse

Poka Yoke er en fejlsikringsmetode der understøtter implementering og forankring af nye processer. Gennem Poka Yoke minimerer du risikoen for en given fejl markant, enten ved at umuliggøre, at fejlen kan opstå, eller ved at få fejlen til at fremstå så tydelig, at ingen kan overse det. Poka Yoke forudsætter, at man har et klart og tydeligt billede af, hvordan fejlen opstår og hvilke konsekvenser det har. Poka Yoke metoden anvendes i virkeligheden overalt, f.eks. når du tanker din bil, er det ikke muligt at tanke mere benzin end tanken kan rumme. Eller når der kommer et tog over vejbanen sænkes bommene så du ikke kan gå/køre videre. Potentielle fejl minimeres gennem Poka Yoke indsatser.

Poka Yoke metoden ses ofte i Lean værktøjskassen, men anvendes ligeledes i Six Sigma i projektmodellernes implementering eller Control fase, for at sikre vedvarende effekt af løsninger og minimering af fejl. Samt i forbindelse med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), som du kan lære mere om på følgende kurser:

 • Risikostyring i udviklingsprojekter
 • Procesledelse og risikostyring

Hvis I er flere fra samme organisation, der ønsker viden om risikostyring, procesledelse og Poka Yoke, bør I overveje en af følgende kursuspakker:

 • Risikostyring
 • Procesledelse

Praktiske spørgsmål

Valg af Six Sigma uddannelse afhænger både af ambitionsniveau, projekt, ressourcer og intern støtte fra ledelse. Først og fremmest skal du have afklaret, hvad Six Sigma kan gøre for dig og/eller din arbejdsplads – og her kan vi selvfølgelig være behjælpelig med sparring. Kontakt os for en uformel snak.

Storm tilbyder følgende Six Sigma uddannelser:

Six Sigma White Belt. En halv dags introduktion til Six Sigma, hvor du får indblik i teorien og værktøjerne. Denne dag kan med fordel afholdes i egen organisation med kolleger, på den måde får vi snakket konkret ind i, hvad Six Sigma kan gøre for netop jer.

Six Sigma Yellow Belt. Tre dages kursusforløb, hvor vi går i dybden med Six Sigma DMAIC-modellen gennem teori, praktiske øvelser og diskussioner. Uddannelsen er for dig, der ønsker lidt mere kendskab til Six Sigma, men måske ikke skal arbejde med det hver dag. Ofte vælger Six Sigma organisationer at tilbyde Yellow Belts til alle medarbejdere, for at sikre fælles sprog og udgangspunkt for det fremtidige Six Sigma arbejde. Forløbet kan kombineres med to Lean kursusdage, så bliver du Lean Six Sigma Yellow Belt. Six Sigma Yellow Belt uddannelsen er en obligatorisk del af både Green Belt og Black Belt uddannelsen.

Six Sigma Green Belt. Med Green Belt uddannelsen begynder vi at omsætte teori til egen praksis – det er nu læringen for alvor begynder. Du følger en række kurser, som du selv sammensætter, og du udfører et DMAIC projekt i egen organisation. Du får Six Sigma metoden under huden gennem undervisning, øvelser, praksis og coaching fra Storm – vi støtter dig hele vejen. Uddannelsen kan kombineres med to dages kurser i Lean, så du bliver Lean Six Sigma Green Belt.

Six Sigma Black Belt. Med Black Belt uddannelsen får du undervisning i Six Sigma på højt niveau. Der bygges mere statistik og procesforståelse på uddannelsen ift. Green Belt uddannelsen, og du skal igennem flere kurser – som du igen selv sammensætter. Du skal udføre et DMAIC-projekt i egen organisation, med højere krav til databehandling, forretningsforståelse og forandringsledelse end Green Belt uddannelsen– men bare rolig, vi rådgiver og støtter hele vejen igennem forløbet. Black Belt projekter har vist resultater og besparelser fra 100.000 til millionklassen. Uddannelsen kan kombineres med to dages kurser i Lean, så du bliver Lean Six Sigma Black Belt. Black Belt uddannelsen kan også tages som et Blended Learning forløb, som tilbyder en mere fleksibel og billigere uddannelsesmodel, dog uden den tætte personlige coaching.

Six Sigma Master Black Belt. Med Master Black Belt uddannelsen bliver du ultimativ ekspert indenfor Six Sigma. Uddannelsen kræver en Six Sigma Black Belt uddannelse, hvor du via din Black Belt har ledet en række Six Sigma projekter, og coachet andre i Six Sigma filosofien. Din Six Sigma erfaring er således afgørende for en Master Black Belt certificering. Derudover skal du gennemføre en række kurser og test. Kontakt Storm for nærmere information om Master Black Belt uddannelsen, og hvad det kræver for dig at blive certificeret.

Design for Six Sigma Black Belt. Hvor ovenstående Six Sigma uddannelser fokuserer på optimering af eksisterende processer, fokuserer Design for Six Sigma uddannelser på udvikling eller re-design af processer, produkter og serviceydelser. Skal du udvikle et nyt produkt, proces eller service, vil denne uddannelse være den rette. Vi tilbyder uddannelsen som et Black Belt forløb, både som ren E-learning og som Blended Learning. Du kan vælge at tage uddannelsen både med og uden projekt/certificering. Kontakt Storm for nærmere information.

Varigheden for en Six Sigma uddannelse afhænger dels af, hvilken uddannelse du vælger, samt den tid du har til rådighed.

 • Six Sigma White Belt tager en halv dag.
 • Six Sigma Yellow Belt tager 3 dage i træk + 2 dage, hvis du ønsker at tilkoble Lean til uddannelsen.
 • Six Sigma Green Belt indeholder 4 obligatoriske kurser, deltagelse i minimum 4 ud af 7 arbejdsdage, 5 x 1,5 timers coaching og 1 valg kursus. Derudover skal du gennemføre et DMAIC-projekt i egen organisation, det kan tage alt fra 3 til max 24 måneder afhængigt af prioritering og ressourcer. Du kan selv sammensætte forløbet, så det passer ind i din hverdag. Du kan f.eks. vælge at tage alle kurser samlet på nogle uger eller fordele dem over flere måneder/år. Ønsker du at tilkoble lean til din Six Sigma Green Belt uddannelse, kræver det yderligere 2 dages lean kurser.
 • Six Sigma Black Belt indeholder 7 obligatoriske kurser, 6 valgfrie kurser, deltagelse i minimum 6 ud af 11 arbejdsdage og 5 x 2 timers coaching. Derudover skal du gennemføre et DMAIC-projekt i egen organisation, det kan tage alt fra 4-24 måneder afhængigt af prioritering og ressourcer. Ligesom Green Belt uddannelsen sammensætter du blot dit eget forløb, så det passer ind i din hverdag. Tag kurserne og arbejdsdagene samlet, eller fordel dem over flere måneder eller år efter behov. Ønsker du at tilkoble lean til din Six Sigma Green Belt uddannelse, kræver det yderligere 2 dages lean kurser. Hvis du allerede har en Six Sigma Green Belt uddannelse, kan du få merit for flere kurser, hvorfor uddannelsen varighed kortes. Kontakt storm for at hører om mulighederne.
 • Master Black Belt uddannelsen har divergerende varighed, kontakt Storm og hør nærmere.
 • Design for Six Sigma Black Belt gennem traditionel undervisning har divergerende varighed, kontakt Storm og hør nærmere. Ønsker du at tage uddannelsen gennem e-learning får du 46 timers online træning, hvis du vælger ’design indenfor produktion’ og 37 timers online træning, hvis du vælger ’design indenfor proces og service’. Vælger du Design for Six Sigma som Blended Learning forløb, skal du tillægge nogle timers personlig coaching og gennemførsel af projekt i egen organisation. Kontakt Storm, hvis du vil høre mere.

En Six Sigma Yellow Belt er en kort introduktionsuddannelse i Six Sigma filosofien. Hos Storm er en Six Sigma Yellow Belt et 3-dages kursusforløb i Six Sigma projektmodellen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve og Control). Du lærer det grundlæggende tankesæt bag Six Sigma og DMAIC gennem traditionel klasseundervisning, gruppearbejde, diskussioner og praktiske øvelser. Uddannelsen kan med fordel tages sammen med kolleger, for at sikre fælles sprog og udgangspunkt for det fremtidige Six Sigma arbejde. Uddannelsen kan afholdes hos Storm i Holte, eller der kan aftales interne kundeforløb, hvis flere medarbejdere deltager fra samme organisation.

Efter de 3 kursusdage bliver du uddannet Six Sigma Yellow Belt. Uddannelsen kan kombineres med 2 dages Lean undervisning for at blive Lean Six Sigma Yellow Belt.

Læs mere om Six Sigma Yellow Belt uddannelsen her.

Six Sigma Green Belt er en uddannelse i at arbejde med forbedringer af eksisterende processer, produkter eller ydelser, hvor du lærer at tænke i kunder, data, mennesker og processer. Du får kompetencerne til gennemføre dit eget DMAIC-projekt, i egen organisation, gennem Six Sigma DMAIC-modellen (Define, Measure, Analyze, Improve og Control). Og du lærer at lede og tage beslutninger ud fra data - med forståelse for mennesker, processer og kunden. Efter Green Belt uddannelsen vil du have værktøjerne og kompetencerne til at identificere, analysere og optimere/forbedre på interne og eksterne processer, produkter og services.

I en Green Belt uddannelse hos Storm deltager du i 4 obligatoriske kurser, 1 valgfrit kursus, deltagelse i minimum 4 ud af 7 arbejdsdage, 5 x 1,5 timers coaching og du gennemfører et DMAIC-projekt i egen organisation. Uddannelsen kan tage alt fra 3-24 måneder afhængigt af, hvordan du vælger at sammensætte forløbet. Du kan vælge at blive Lean Six Sigma Green belt, hvis du tager yderligere 2 dages Lean undervisning.

Læs mere om Six Sigma Green Belt uddannelsen her.

Six Sigma Black Belt er en uddannelse i procesoptimering og projektledelse med udgangspunkt i kunder, data, processer og mennesker. Six Sigma Black Belt uddannelsen er et niveau højere end Six Sigma Green Belt uddannelsen, da du her lærer dybere statistiske analyser, forretningsforståelse og forandringsledelse. Du leder og gennemfører større projekter for procesoptimering og får generelt mere undervisning og coaching i Six Sigma filosofien. Du lærer at tænke dataorienteret med et kontinuerligt fokus på kunden (kunderne) og de menneskelige udfordringer/muligheder i processer. Du bliver i stand til at gennemføre egne store DMAIC-projekter gennem Six Sigma DMAIC-modellen (Define, Measure, Analyze, Improve og Control), og skabe resultater med store besparelser for organisationen. Six Sigma Black Belt projekter med besparelser i millionklassen er ikke unormalt.

I en Black Belt uddannelse hos Storm deltager du i 7 obligatoriske kurser, 6 valgfrie kurser, deltagelse i minimum 6 ud af 11 arbejdsdage, 5 x 2 timers coaching og du gennemfører et DMAIC projekt i egen organisation. Uddannelsen kan tage alt fra 3-24 måneder afhængigt af, hvordan du vælger at sammensætte forløbet. Du kan vælge at blive Lean Six Sigma Black Belt, hvis du tager yderligere 2 dages Lean undervisning.

Læs mere om Six Sigma Black Belt uddannelsen her.

Læs mere om Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen gennem Blended Learning her.

En Six Sigma Master Black Belt uddannelse gør dig til ekspert og specialist i Six Sigma. For at blive Six Sigma Master Black Belt skal du allerede have en Six Sigma Black Belt uddannelse, hvor du har ledet, vejledt og gennemført en række Six Sigma projekter. Derudover skal du have coachet en række Six Sigma projekter og deltage i en række kurser hos Storm for at blive certificeret. Som Six Sigma Master Black Belt er du ultimativ Six Sigma ekspert. Du har kompetencerne til at uddanne andre i Six Sigma, og lede komplekse Six Sigma projekter og forløb.

Kontakt Storm, hvis du er interesseret i at høre nærmere om dine muligheder for certificering som Six Sigma Master Black Belt.

Som udgangspunkt nej. Vi har mange kunder der kommer uden nogen Lean Six Sigma eller statistisk baggrundsviden. Vi tilbyder introduktionskurser i både Lean, Six Sigma og statistik, som hjælper dig videre præcis fra det niveau du er på. Det betyder alt for os, at du efterlader vores undervisning med en forståelse og læring du kan bruge i praksis. Kontakt os for en uformel samtale om, hvilke kurser eller uddannelse du bør vælge, så finder vi det rigtige forløb til dig.

Introkurser i Six Sigma og/eller Statistik:

Vores skemalagte undervisning foregår i Storm-huset i Holte. Men da vi har kunder i hele Danmark, kører vi gerne ud og underviser på interne kundeforløb. Derudover tilbyder vi interne og lukkede uddannelser eller konsulentforløb hos vores kunder. Kontakt os for at høre nærmere.

Skal du have en certificering gennem en Six Sigma uddannelse, er der både en mindre eksamen og en certificeringseksamen på baggrund af mundtlig fremlæggelse af praktisk projekt. Hvis ikke du ønsker en certificering, kan du nøjes med den mindre eksaminering. Vi vil dog altid anbefale at få det læringsaspekt med, som en certificering tilfører, hvor du ligeledes får mulighed for at få sparring omkring fremadrettede Six Sigma initiativer for dig og din organisation.

Alle Storms kurser afsluttes normalvis med en lille ”prøve”, som nærmere skal ses som en række spørgsmål der opsamler læringen fra dagen.

E-learning - også kaldet "blended learning" - er en online undervisningsform, hvor al undervisning foregår digitalt. Undervisningsmateriale, øvelser, templates mm. udleveres på nettet og selve læringen foregår over en virtuel platform. Fordelen ved denne blended learning er, at du både får et fleksibelt uddannelsesforløb, hvor du kan tilgå undervisningen efter behov, og mulighed for personlig sparring gennem virtuel klasseundervisning, hvor du kan få svar på dine spørgsmål og omsat din teori til praksis.

Ønsker du at vide mere om dine muligheder for e-learning? Så kontakt Storm for en uforpligtende snak eller læs mere på vores hjemmeside om Black Belt e-learning eller Green Belt e-learning

 
 

Blended Learning er en undervisningsform der kombinerer online undervisning (e-learning) med virtuel klasseundervisning. Forløbet sammensættes så fordelingen mellem online-træning og virtuel klasseundervisning/coaching varierer. Fordelen ved Blended Learning er, at du både får et fleksibelt uddannelsesforløb, hvor du kan tilgå undervisningen efter behov, og mulighed for personlig sparring gennem traditionel klasseundervisning, hvor du kan få svar på dine spørgsmål og omsat din teori til praksis. Hos Storm tilbyder vi vores Six Sigma Black Belt uddannelse som et Blended Learning forløb, læs mere om Blended Black Belt uddannelsen her.

Ja. Storm tilbyder Six Sigma Black Belt uddannelsen som et Blended Learning forløb. Blended Learning indebærer både online undervisning, virtuel klasseundervisning og personlig coaching. Blended Learning forløbet muliggør et billigere og mere fleksibelt uddannelsesforløb tilpasset din hverdag - og så er uddannelsen stadig IASSC akkrediteret. Læs mere om vores Blended Black Belt her.

Lean og Six Sigma er to filosofier der supplerer hinanden godt, derfor kan følgende uddannelser tages som Lean Six Sigma uddannelsesforløb:

Du tilmelder dig enten uddannelsen som Six Sigma eller Lean Six Sigma i højre sidebar på vores hjemmeside under hver enkelt uddannelse. Når du tilkobler Lean til din uddannelse supplerer du undervisningsforløbet med yderligere Lean-kurser, der giver dig kompetencer og værktøjer indenfor Lean.

Storms undervisning kan altid tilpasses din organisations behov og ønsker. Vi har gennem årene specialdesignet mange uddannelses- og implementeringsforløb. Læring opnås bedst, når vi kan forholde det til praksis, derfor kan et organisationstilpasset forløb være at foretrække, hvis du står overfor en større Six Sigma implementering. Kontakt os til en uformel samtale om, hvordan et forløb i din organisation kunne se ud.

Hos Storm aflyser vi aldrig kurser – dét er vores politik. Selvom der kun er én deltager på kurset, vil kurset stadig blive afholdt. Dette er til stor glæde for mange af vores kursister, som enten kommer langvejsfra, har afsat tid i kalenderen til kurset eller/og afhænger af netop dette kursus til videre forløb eller internt arbejde.

Er du kursist, og står i en situation, hvor du er nødsaget til at aflyse et kursus, skal du huske at aflyse 7 uger før kursusstart, hvis afbestillingen skal være vederlagsfrit. Ved afbestilling/overflytning senere end syv uger før, beregnes et gebyr på 35% af prisen, dog 100% hvis afbestilling/overflytning sker to uger eller mindre før kursusstart.

Six Sigma White Belt og Yellow Belt er uden projekt. Vælger du at tage en Six Sigma Green Belt eller Black Belt uddannelse skal du udføre et DMAIC-projekt i egen organisation for at blive certificeret. Du kan godt vælge at tage uddannelserne uden projekt, så er du uddannet, men ikke certificeret.

Hos Storm har vi valgt at gøre projektet obligatorisk for certificering af Green og Black Belts, da vi tror på, at læring sker i praksis. Vi vil sikre kvalitet i vores uddannelser. Og vi vil sikre, at vores kursister har fået en uddannelse de faktisk kan gå hjem og skabe resultater med. Den bedste måde at sikre dette på, er hvis kursisterne får afprøvet teorien i praksis gennem støtte og sparring med Storms konsulenter hele vejen igennem projektet.

Vi oplever løbende kursister der ønsker en Six Sigma uddannelse, men ikke har det oplagte projekt til uddannelsen. Vælger du at tage en Six Sigma Green Belt eller Black Belt uddannelse skal du udføre et DMAIC-projekt i egen organisation for at blive certificeret. Du kan godt vælge at tage uddannelserne uden projekt, så er du uddannet, men ikke certificeret.

Hvis du har udfordringer med at finde et projekt finder vi altid en løsning. Mange gange ligger Six Sigma tænkningen så fjern, at det kan være svært at gennemskue, hvilke områder/udfordringer der kunne blive til succesfulde Six Sigma projekter. Tøv ikke med at tilmelde dig uddannelsen, selvom du ikke har udtænkt projektet endnu – sammen skal vi nok finde frem til det projekt der giver mening for dig og din organisation.

Se nærmere på Green Belt og Black Belt uddannelserne, som kræver projektgennemførsel.

Udvælgelsen af Six Sigma projekt kan være svært, ikke fordi det er svært at finde områder, hvor Six Sigma projekter kan udføres, men fordi valget har betydning for organisationens overordnede succes og retning. Hos Storm hjælper vi selvfølgelig med udvælgelse af Six Sigma projekt som led i vores Green Belt og Black Belt uddannelse, eller hvis du tager et separat forløb med et DMAIC-projekt.

Her er nogle punkter du skal tage stilling til ift. dit Six Sigma DMAIC-projekt:

 • Projektet skal være godkendt af ledelsen og have deres opbakning.
 • Projektet skal være et problem med/i en eksisterende proces eller produkt.
 • Der skal være et problem, hvor man ikke kender løsningen.
 • Det skal være kunderne (interne eller eksterne), som bliver glade for, at der gøres noget
 • Projektet skal have et finansielt udbytte (f.eks. faldende omkostninger eller øget omsætning) eller et mål om reduktion i fejl eller lignende.
 • Problemets størrelse og kompleksitet skal afstemmes med den tid, du har til at arbejde med problemstillingen.
 • Der skal kunne indsamles data i forbindelse med problemet (vi hjælper naturligvis her).
 • Forbedringen skal kunne implementeres indenfor 6-12 måneder.

Læs mere om DMAIC-projekt forløbet tilknyttet Green og Black belt uddannelserne.

Når du initierer et DMAIC-projekt skal en projektgruppe udvælges. Det kan være udfordrende at vælge ’de rigtige’ projektdeltagere, og ofte må man også revurdere deltagerne undervejs. Som grundregel bør der være en mindre fast projektgruppe, og derudover nogle projektdeltagere man løbende trækker ind efter behov i processen. Den faste projektgruppe skal bestå af repræsentanter for de parter der bliver/er direkte berørt af problemet/løsningen i projektet. I mange projekter forekommer valget af denne faste projektgruppe åbenlys, da vi kender til intern ansvarsfordeling og historik.

Men pas på med at vælge ’Tordenskjolds soldater’ – de personer vi altid trækker på når tingene brænder på. Vælg i stedet nogle alternative repræsentanter for de afdelinger du skal bruge viden/kompetencer fra. På den måde får du brugt dine ressourcer mere bredt og du skaber en anden dynamik i flowet mellem afdelinger – en procestænkning igangsættes.

Læs mere om DMAIC-projektet her.

Minitab og SAS JMP er begge statistiske softwareprogrammer. Programmerne har funktioner til dataindtastning og komplekse dataanalyser, og kan give dig statistisk overblik over dine data. Det er individuelt eller organisationsbestemt, hvilket program man vælger at arbejde i. Er du helt ny i statistisk software tilbyder vi introduktion til SAS JMP og Minitab som enkeltdagskursus. Har du arbejdet i SAS JMP tidligere, men mangler en opfriskning, tilbyder vi enkeltdagskursuser, hvor du får opfriskning funktionerne i SAS JMP programmet.

Hos Storm anbefaler vi statistikprogrammerne Minitab og SAS JMP, da disse programmer besidder funktioner til både simple og komplekse dataanalyser, og kan give statistisk overblik over dine data.

Du bør altid vælge det statistikprogram, der anvendes i din organisation.

Er du helt ny i statistisk software tilbyder vi introduktion til SAS JMP og Minitab som enkeltdagskursus. Har du arbejdet i SAS JMP tidligere, men mangler en genopfriskning, tilbyder vi enkeltdagskurser, hvor du får opfrisket funktionerne i programmet.

Ja. Vi får løbende kursister ind med uddannelser fra andre udbydere. Sammen tager vi en snak om, hvilke kurser og kompetencer du har opnået hos tidligere udbyder, og derudfra vurderer vi, hvilke kurser du dermed kan få merit for i din overbygning eller færdiggørelse af uddannelsesforløb.

Flere Six Sigma uddannelsesudbydere kører korte intensive forløb uden projekt i egen organisation. Hos Storm går vi meget op i, at din teori bliver omsat til praksis, hvorfor vores uddannelser i Green og Black Belt indebærer både undervisning, arbejdsdage, personlig coaching og projekt i egen organisation. Det betyder også, at vi må være sikre på, at du har den fornødne viden og kompetencer fra tidligere udbyder, når vi skal vurdere et fortsat forløb hos Storm.

Kontakt os for nærmere information og uformel snak om dine muligheder.

Ja. Storm tilbyder grupperabat til uddannelser og kurser med mange deltagere fra samme organisation. Kontakt os og få et tilbud tilpasset dine behov og ønsker.

Når du er blevet certificeret Six Sigma Yellow, Green eller Black Belt gælder din certificering altid. Selvom certificeringen gælder altid, kan dit bælte godt blive ”koldt”, dvs. at man ikke har fået brugt teorien over en længere periode. Et ”koldt” bælte kan med fordel genopfriskes via nogle enkeltdagskurser, se Storms enkeltdagskurser her.

Langt hen ad vejen kan du. Vores uddannelser har en række obligatoriske fag, arbejdsdage og leverancer du skal igennem, men du vælger selv, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne tages i, og hvilke arbejdsdage du vil deltage på. På Green Belt og Black Belt uddannelsernes valgfrie kurser vælger du selv ud fra Storms kursus-palette. Du sammensætter altså dit eget uddannelsesforløb så det passer ind i din hverdag. Ved en Black Belt uddannelse er der dog krav til, at 2 af valgmodulerne skal være indenfor metode, og 1 skal være indenfor statistik.

Ja. Når du tager en Green Belt eller Black Belt uddannelse har du maksimalt to år til at færdiggøre uddannelsen for at opnå din certificering. Du kan fordele kurser og arbejdsdage ud over de to år, hvis ønsket.

En arbejdsdag hos Storm er en dag, hvor du kan ’arbejde hjemme ude’. Du har fri adgang til alle lokaler og faciliteter i Storm-huset. Du kan sidde alene og arbejde koncentreret, eller du kan sidde med øvrige deltagere og sparre omkring dine Six Sigma udfordringer/muligheder. Der vil altid være en Storm-konsulent tilknyttet arbejdsdagene, som vil være til rådighed for support på dagen.

Du får adgang til arbejdsdagene hos Storm, hvis du tager en Green Belt eller Black Belt uddannelse, har deltaget i et enkeltdagskursus (adgang til 1 arbejdsdag) eller hvis du er guld-medlem i Storms Lean Six Sigma Community (fri adgang til alle arbejdsdage).

Se video om arbejdsdage hos Storm:

Når du hyre en Six Sigma konsulent får du en projektleder, underviser og engageret sparringspartner med forståelse for både data, mennesker og processer. En Six Sigma konsulent sætter skub i fremdriften og får lynhurtigt identificeret ’hullerne i processen’. Som Six Sigma konsulenter er vi hos Storm facilitatorer, og ikke eksperter i din organisation. Vi stiller de frække spørgsmål, identificerer udfordringer/muligheder, uddanner og hjælper jer på vej.

Kontakt Storm for nærmere information om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation.

Hvis du vil lære mere om Six Sigma inden du tager din uddannelse eller kurser, eller måske har du afsluttet dine Six Sigma uddannelser og ønsker mere viden til motivation og inspiration i hverdagen, bør du overveje et medlemskab i Storms Lean Six Sigma Community. Du kan vælge mellem tre typer medlemskaber, som tilbyder dig forskellige fordele. 

Storm har også skrevet en bog om Six Sigma, hvor vi enkelt og struktureret fortæller om den grundlæggende viden og værktøjer indenfor Six Sigma. Du kan læse første kapitel af bogen her. Du kan købe bogen som i-book her. Ønsker du bogen i fysisk udgave skriver du en mail til info@storm.dk, bogen koster 299,- og vi har kun få eksemplarer tilbage.

Du kan også tilmelde dig Storms nyhedsbrev og få tilbud og opdateringer fra Six Sigma verdenen.

Endeligt skriver vi løbende faglige artikler omkring Lean Six Sigma, inspireret fra vores hverdag med undervisning, netværk, konferencer og arrangementer. Følg med her på vores hjemmeside under 'Arrangementer, artikler og certificeringer', eller følg med på vores LinkedIn profil og/eller facebook-profil.

Hos Storm har vi nogle grundlæggende standardbetingelser bl.a. ift. fortrolighed, rettigheder, ansvar osv.

Læs Storms standardbetingelser på dansk her.

Read Storm's Standard Business Terms in English here.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Har du spørgsmål du mangler svar på, så skriv til info@storm.dk eller ring på 70207141.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top